ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje ogólne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady funkcjonowania Zarządu Dróg

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem działalności Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków:

 1. zarządcy dróg powiatowych tj. Zarządu Powiatu Elbląskiego,
 2. organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych tj. Starosty Elbląskiego,
 3. Starosty Elbląskiego w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zarząd Dróg działa w oparciu o następujące zasady:

 1. jednoosobowego kierownictwa,
 2. planowania zadań w zakresie budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 3. kontroli zarządczej,
 4. racjonalnego gospodarowania mieniem,
 5. podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
 6. przyjętych procedur wprowadzonych zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora.
 1. Zakupy, usługi, remonty, bieżące utrzymanie i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 2. Sporządzanie dokumentacji przetargowej – organizowanie przetargów oraz sporządzanie dokumentacji na wykonawstwo robót, usług i dostaw w systemie bezprzetargowym odbywa się zgodnie z przyjętymi procedurami w tym zakresie.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Do zadań Zarządu Dróg należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 3. pełnienie funkcji inwestora w procesach budowlanym na drogach, o których mowa w § 5 Regulaminu, w tym składanie oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami w pasie drogowym na cele budowlane,
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 11. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 15. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednio zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 17. sadzenie, utrzymanie i usuwanie drzew oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym,
 18. prowadzenie gospodarki nieruchomościami przekazanymi w trwały zarząd,
 19. udział w procedurze zaliczania dróg do odpowiedniej kategorii i ustalania przebiegu dróg,
 20. udział w procedurze udzielania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach powiatowych,
 21. udział w procedurze wprowadzania opłat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg powiatowych na drogach powiatowych oraz parkingach i pobieranie opłat z tego tytułu,
 22. sporządzanie informacji i gromadzenie danych o sieci dróg,
 23. podejmowanie rozstrzygnięć technicznych dotyczących dróg i mostów,
 24. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu elbląskiego,
 25. wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg powiatowych i gminnych w szczególny sposób (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy),
 26. oddawanie gruntów w pasie drogowym w najem, dzierżawę albo ich użyczanie, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, jak również pobieranie z tytułu najmu lub dzierżawy opłat w wysokości ustalonej w umowie,
 27. współdziałanie z organami samorządowymi w zakresie realizacji zadań drogowych i inżynierii ruchu,
 28. zezwalanie lub odmawianie wydania zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi oraz uzgadnianie projektu budowlanego zjazdu,
 29. wymierzanie kary pieniężnej za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu, lub za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi,
 30. utrzymanie, obsługa i ochrona mostu pontonowego,
 31. pobieranie i organizowanie pobierania opłat parkingowych.
 32. przygotowanie wniosków o dofinansowanie, nadzór nad realizacją projektu, przeprowadzanie postępowań o zamówieniu publicznym i podpisywanie umów z wykonawcą robót, składanie wniosków o płatność, zarządzanie i rozliczanie otrzymanych środków finansowych,
 33. sprzedaż drzewa, drewna opałowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
admin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
admin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-04 09:41:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-04 09:42:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-12 08:41:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »